Remont

Jak zrobić odbiór hydrauliczny?

Zakończenie robót budowalnych nie oznacza, że budynek nadaje się do zamieszkania, można rozpocząć prace wykończeniowe i przeprowadzkę. Po wielu miesiącach, a niekiedy nawet latach budowy, przychodzi czas na dopełnienie formalności. W świetle prawa budynek bez odbioru nie może być użytkowany. Odbiór domu, w tym odbiór hydrauliczny, odbywa się po zgłoszeniu zakończenia budowy, złożeniu określonych dokumentów oraz dokonaniu stosownych opłat.

Odbiór domu a informacje z dziennika budowy

Przez cały czas trwania budowy domu konieczne jest dopełnianie rozmaitych procedur opisanych w dzienniku budowy. Wpisy w dzienniku budowy rejestrują przebieg robót budowlanych. Przepisy prawa podają, że do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne w obrębie terenu budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego, a także tych organów, które w ramach dokonywanych czynności kontrolnych sprawdzają, czy na budowie przestrzegane są przepisy.

Informacje zgromadzone w dzienniku budowy potrzebne są do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Po dokonaniu zawiadomienia możliwy jest odbiór domu jako całości inwestycji. Natomiast odbiory poszczególnych instalacji, w tym odbiór hydrauliczny, zazwyczaj wykonywane są wcześniej. Tym samym w dzienniku budowy powinny znajdować się m.in. częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych oraz protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych (instalacji wentylacyjnej, przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji wodnej i gazowej).

Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozyskanym wcześniej pozwoleniem na budowę. Instalacja wodno-kanalizacyjna również musi być zgodna z informacjami zawartymi w projekcie. Jeżeli w toku prowadzonych prac dokonano odstępstw od projektu, należy zgromadzić kopie rysunków i opisy zmian. Wszelkie odstępstwa od pierwotnego projektu instalacji wodnej powinien ocenić hydraulik z uprawnieniami.

Odbiór hydrauliczny krok po kroku

Do odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej przy odbiorze budynku niezbędne są dwa dokumenty: inwentaryzacja powykonawcza (operat geodezyjny powykonawczy) oraz projekt przyłączy wodno- kanalizacyjnych. Przed dokonaniem odbioru hydraulicznego sprawdza się, czy instalacja została wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami. W dalszej kolejności  instalacja wodna musi być poddana próbie na ciśnienie wodne. Ciśnienie próbne instalacji wewnętrznej powinno być o 2 atmosfery większe niż ciśnienie, jakie istnieje w miejscu przyłączania instalacji do wodociągu miejskiego lub przy ujęciu wody z wodociągu lokalnego.

Odbiór hydrauliczny może zostać podpisany, jeśli nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Przede wszystkim należy ustalić, czy przewody wodociągowe nie mają nieszczelności lub przecieków, zawory zamykające dopływ wody i zawory czerpalne działają prawidłowo. Ponadto instalacja powinna być wykonana w taki sposób, by umożliwić całkowite spuszczenie wody.